Vedtægter

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN UNGE KRISTENDEMOKRATER

AFSNIT I: NAVN, FORMÅL OG POSITIONERING

§ 1 Foreningens navn er Kristendemokratisk Ungdomsparti (KDup)

§ 2 Foreningens formål er at samle unge for:

stk. 1        at fremme interessen for den kristendemokratiske ideologi og den kristendemokratiske politik
bygget på et kristent livs- og menneskesyn, næstekærlighedstanken samt de kristendemokratiske
grundprincipper: Personalismen, naturretten, civilsamfundet, forvalterskabstanken og
subsidiaritetsprincippet

stk. 2      at inspirere og hjælpe unge til at dygtiggøre sig og til at varetage politiske opgaver
stk. 3      at arbejde for at gøre kristne værdier og kristen etik gældende i samfundet
stk. 4      at fremme den demokratiske debat i Danmark
stk. 5      at påvirke politiske beslutningstagere, særligt i partiet Kristendemokraterne.

§ 3 Foreningen betragter sig selv som en del af den kristendemokratiske verdensbevægelse.

§ 4 Som medlemmer optages enkeltpersoner fra 12 til 30 år, der kan tilslutte sig foreningens formål som
beskrevet i §§ 2 og 3 og som ikke er medlem af noget andet parti end Kristendemokraterne, og som ikke er
medlem af et andet partis ungdomsorganisation.

stk. 1         Medlemsskabet er gyldigt, når kontingent er betalt.
stk. 2        Medlemskab ophører ved udgangen af det år, hvor et medlem fylder 30.
stk. 3        Kun foreningens medlemmer kan vælges til tillidsposter i foreningen.

§ 5 For at melde sig ud af partiet, skal der ligge en skriftlig begæring om dette hos landsorganisationen,
hvormed udmeldelsen træder i kraft øjeblikkeligt. Hvis ikke kontingent betales for indeværende kalenderår
inden udgangen af dette, frafalder medlemsskabet.

§ 6 Organisationen består af:

a) landsmødet
b) hovedbestyrelsen
c) div. udvalg, arbejdsgrupper og lokalforeninger

AFSNIT II: LANDSMØDET

§ 7 Landsmødet er foreningens øverste myndighed.

§ 8 Landsmødet afholdes hvert år i marts eller april måned og indkaldes af hovedbestyrelsen med mindst 6
ugers varsel.

§ 9 Delegerede til Landsmødet:
a. Hovedbestyrelsen
b. Op til 10 delegerede fra hver Lokalforening
c. 1 delegeret for hver 50 medlemmer i storkredsen.

stk. 1 For at være delegeret til landsmødet, skal medlemmet have betalt kontingent for indeværende
betalingsår før Landsmødet.

§ 10 Indlevering af forslag til behandling på landsmødet, herunder forslag til landsformand og
hovedbestyrelsesmedlemmer skal være hovedbestyrelsen i hænde skriftligt senest 3 uger forud for
landsmødet.
§ 11 Landsmødets dagsorden skal altid indeholde:

a) Vedtagelse af dagsorden
b) valg af dirigenter, sekretærer og stemmetællere
c) vedtagelse af landsmødereglement
d) aflæggelse af formandens beretning
e) behandling og godkendelse af beretning
f) forelæggelse af revideret regnskab
g) behandling og godkendelse af revideret regnskab
h) behandling af indkomne forslag
i) Vedtagelse af arbejdsprogram, principprogram og budget
j) valg af landsformand, hovedbestyrelsesmedlemmer, suppleanter og 2 revisorer
k) fastsættelse af kommende års kontingent
l) evt.

§ 12 Formandens beretning, forslag til budget, revideret regnskab, indkomne forslag, forslag til
vedtægsændringer, forslag til kandidater til landsformand, hovedbestyrelsesmedlemmer og revisorer
udsendes skriftligt til alle medlemmer senest 1 uge før landsmødet.

§ 13 Forslag skal vedtages ved flertal.

§ 14 Sekretæren på landsmødet fører alle forslag og vedtagelser til protokol. Protokollen skal derefter
underskrives af landsformanden og de valgte dirigenter.

§ 15 Ekstraordinært landsmøde indkaldes som ved ordinært landsmøde såfremt:

a) mere end halvdelen af hovedbestyrelsens medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom
b) eller mindst 30% af lokalforeningerne, der repræsenterer mindst 30 % af medlemmerne opgjort pr.
31/12 året før skriftligt fremsætter ønske herom.

§ 16 Øvrige procedurer er som for det ordinære landsmøde.

AFSNIT III: HOVEDBESTYRELSEN

§ 17 Hovedbestyrelsen er næstefter landsmødet foreningens øverste myndighed. Hovedbestyrelsen er
beslutningsdygtig, når 2/3 af medlemmerne er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme
udslagsgivende.

§ 18 Hovedbestyrelsen består af:

a) landsformanden, som vælges direkte på landsmødet for 1 år ad gangen.
b) de på landsmødet 10 valgte medlemmer

stk. 1             Formanden, de to næstformænd og kassereren skal alle være forskellige personer.
stk. 2             Formanden, Den organisatoriske næstformand og kassereren skal være myndige.

§ 19 Valg til hovedbestyrelsen

a) Landsformanden vælges på landsmødet for 1 år af gangen.
b) Hovedbestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges ved personvalg på landsmødet.
c) Der vælges 5 medlemmer på landsmødet for to år af gangen.
d) Kandidater til hovedbestyrelsesvalget, der ikke opnår valg, indtræder som suppleanter prioriteret
efter stemmetal.
e) I umiddelbar forlængelse af landsmødet konstituerer hovedbestyrelsen sig med politisk og
organisatorisk næstformænd og kasserer

§ 20 Såfremt et eller flere af punktenre i §§14 – 16 ikke kan opfyldes, kan landsmødet dispensere herfra.

§ 21 Kristendemokraternes landsformand eller en af næstformændene eller et andet medlem af KD’s
hovedbestyrelse kan deltage i foreningens hovedbestyrelsesmøder med taleret, men uden stemmeret. Såfremt
der gives tilladelse hertil af hovedbestyrelsen i KDUP

§ 22 Hovedbestyrelsen indkaldes af landsformanden til møde efter behov – dog mindst fire gange årligt.

§ 23 Hovedbestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov. Vedtages stående udvalg, skal der udsendes skriftlig
information til alle medlemmer herom, hvorefter medlemmer efter skriftlig begæring kan opstille til
udvalgene. Hovedbestyrelsen sammensætter derefter udvalgene.

§ 24 Alle medlemmer kan stille forslag til hovedbestyrelsens dagsorden senest 2 uger før mødet.

AFSNIT IV: LOKALFORENINGER

§ 25 Lokalforeninger med bestyrelse og selvstændig økonomi oprettes i samarbejde med
landsorganisationen, og vedtægter skal godkendes af hovedbestyrelsen. Lokalforeningsformænd har taleret,
men ikke stemmeret på hovedbestyrelsesmøderne.

§ 26 Lokalforeningens navn skal indehold “Kristendemokratisk Ungdomsparti” eller “KDup”.

§ 27 Lokalforeningerne er forpligtet til efter hver generalforsamling at sende årsregnskab, vedtægter og
formandsberetning til landsorganisationen.

§ 28 Lokalforeningerne er berrettiget til min. 50% af det kontingent, landsforeningen opkræver af deres
medlemmer.

§ 29 Såfremt en lokalforening nedlægges tilfalder lokalforeningens aktiver landsorganisationen.

AFSNIT V: AFSTEMNINGER

§ 30 Personvalg sker skriftligt, ligesom andre valg sker skriftligt, hvis der ytres ønske om det.
Ved valg af enkeltpersoner afgiver hver stemmeberettiget én stemme. Opnår ingen af kandidaterne absolut
flertal, foretages en ny afstemning, hvor kandidaten med færrest stemmer udgår. Valget fortsætter, indtil en
kandidat har absolut flertal. I tilfælde af stemmelighed foretages lodtrækning.
Ved valg af flere personer skal der stemmes på det antal af de foreslåede, der skal vælges.

§ 31 Ved stemmelighed foretages ny afstemning angående de kandidater, der fik lige mange stemmer. Dette
gentages hvis flere personer igen får lige mange stemmer, indtil samtlige tilbageværende får ligemange
stemmer. Derefter afgøres valget ved lodtrækning.
AFSNIT VI: ÆNDRING AF PRINCIPPROGRAM OG LANDSVEDTÆGTER

§ 32 Principprogram vedtages af landsmødet med 2/3 flertal.

§ 33 Ændringer af landsvedtægter kræver 2/3 flertal blandt de på landsmødet afgivne stemmer. Forslag til
vedtægtsændringer skal være hovedbestyrelsen i hænde senest to uger før landsmødet, og denne skal senest
på landsmødet tilkendegive sin indstilling til forslaget.

a) Ændring til landsvedtægterne træder i kraft dagen efter de er vedtaget.

§ 34 Arbejdsprogram med langsigtede indsatsområder og strategiske mål vedtages på landsmødet.

§ 35 Hovedbestyrelsen kan ændre en af landsmødet vedtagen resolution efter 3 år fra vedtagelse.

§ 36 Ethvert medlem kan ved skriftlig begæring herom bede politik vedtaget eller ophævet af landsmødet,
hvorefter landsmødets stemme vil være udslagsgivende.

AFSNIT VII: ØVRIGE VEDTÆGTER

§ 37 Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Det revidere regnskab er offentligt tilgængeligt. Køb, salg og
pantsætning af fast ejendom samt optagelse af lån forudsætter hovedbestyrelsesbeslutning med 2/3 flertal
blandt afgivne stemmer. Foreningen tegnes da af hovedbestyrelsen, mens den i andre tilfælde tegnes af
formanden og mindst et medlem af hovedbestyrelsen.

§ 38 Budget vedtages af landsmødet.

§ 39 Regnskab for det sidst afsluttede regnskabsår skal forelægges landsmødet til godkendelse.

§ 40 Ingen medlemmer kan hæfte personligt for gæld på foreningens vegne.

§ 41 Landsforeningen er ansvarlig for kontingentopkrævning og medlemsregistrering.

§ 42 Skriftlig kommunikation med medlemmer kan foregå i form af elektronisk post.

§ 43 Eksklusion af medlemmer kan ske ved 2/3 flertal blandt afgivne stemmer i hovedbestyrelsen og har
øjeblikkelig virkning. Eksklusionen kan af den ekskluderede eller et medlem af hovedbestyrelsen kræves
forelagt landsmødet.

§ 44 Opløsning af foreningen skal besluttes med 2/3 flertal blandt de afgivne stemmer på to på hinanden
følgende ordinære landsmøder. Foreningens værdier overgår til Kristendemokraterne.

§ 45 Disse vedtægter kan ikke ændres i strid med foreningens formål og værdier som beskrevet i §§ 2 og 3.

Vedtaget på stiftende generalforsamling, Brædstrup, d. 9. oktober 2010
Revideret på ordinær generalforsamling, Kolding, d. 2. april 2011
Senest revideret på ordinær generalforsamling, Kolding, d. 21. april 2012
Senest revideret på ekstraordinært landsmøde, Aalborg