Sundhed, syge og ældrepleje

Velfærdssamfundet

Næstekærlighedstanken forpligter os på at have omsorg for de som er rundt om os. Vi har derfor et fælles ansvar for at bygge et samfund hvor alle får den hjælp de har brug for til at leve et værdigt og godt liv. KDup mener mennesker er skabt for at leve i fællesskab, vi har et ansvar for vores medmennesker.

Sundhedspolitik

KDup ønsker et sundhedsvæsen som tager hensyn til det enkelte individ og tager hånd om menneskeværdet, inden for bæredygtige rammer. KDup ønsker et sundhedsvæsen som er tilpasset den enkeltes behov, både gennem lokalitet og tilbud. Det skal ike være den enkeltes bopæl eller økonomi der skal afgøre hvilken sundhedstilbud man får

Udviklingen og forskningen indenfor dagens bio- og genteknologi giver os store muligheder og udfordringer. KDup ønsker en kontinuerlig debat om de etiske dilemmaer som følger denne udvikling. Det er vigtigt at være på forkant med udviklingen også når det gælder de etiske spørgsmål

Behandlingstilbud der drives af organisationer eller private aktører er et vigtigt supplement til det offentlige sundhedssystem. KDup mener det er vigtigt at styrke samarbejdet mellem det offentlige og det private, så den enkelte patient kan nyde godt af behandling og kompetencer fra begge parter

KDup ønsker at satse mere på forebyggelse og folkeoplysning, specielt rettet mod børn og unge. Mange unge oplever et forventningspres med urealistiske krav til præstationer på alle plan. KDup mener skolesundhedstjenesten må udvides og forbedres for at imødegå dagens elevers behov. Tjenesten skal fungere som et forebyggende og let tilgængeligt tilbud for alle elever, uanset hvor i landet man bor. Ved at psykiske udfordringer opdages på et tidligt tidspunkt kan eleverne få hurtig opfølgning af eksterne sundhedstilbud og hjælp på et tidligt tidspunkt

KDup vil:

 • Opretholde medicinske og kirurgiske akutberedskaber i hele landet for at sikre alle en nærhedsgaranti til nødvendig sundhedstjeneste.
 • At finansiering af behandlinger på sygehuse i større grad afspejle faktiske udgifter og tid sygehusene bruger.
 • Bygge flere lægehuse hvor man kan samle flere funktioner i primærsektoren for at samarbejde bedre mellem praktiserende læger, psykologer og fysioterapeuter.
 • Bevillige ekstra ressourcer i hjemmepleje- og sygehussektoren for at sikre kapacitet til sammenhængende behandlingsforløb.
 • At alle som er egnet skal kunne give blod, uafhængig af seksuel orientering.
 • Indføre et donormærke på kørekortet til de som ønsker det.
 • Vurdere indførsel af et omvendt system for organdonation, hvor de som ikke ønsker at være organdoner, aktivt må vælge dette.
 • Presse lægemiddelindustrien for at få prisniveauet ned på livsvigtig medicin.
 • Styrke ydelser for psykisk sundhed og reducere ventetiden for behandling.
 • Sikre at primær- og specialistsundhedstjenester har adgang til moderne medicinteknisk udstyr.
 • Fjerne moms på frugt og grønt.
 • Give unge med psykiske lidelser umiddelbar ret til kvalificeret psykologhjælp
 • At læreruddannelsen skal indeholde grundlæggende oplæring om psykiske lidelser.
 • At skolesundhedstjenesten skal have let adgang til at henvise til relevant sundhedspersonale.
 • At der skal være en fuldtids sundhedsplejerskestilling per 300. elev i folkeskolen, 400. elev på ungdomsuddannelserne og 500. På videregående uddannelser.
 • At hovedansvaret for seksualundervisningen skal ligge hos skolen, men at skolen selv kan bestemme og bruge uafhængige aktører i gennemførelsen. Det må i alle tilfælde sikres at læreplanmålene bliver overholdt.
 • Etik, følelsesmæssige forhold, konsekvenser, personlige grænsesætning og respekt skal være en vigtig del af seksualundervisningen.
 • At der må være undervisning og information om psykisk sundhed i skolen.
 • At personer med psykiske udfordringer skal have hurtig behandling, og at der ikke skal være ventetid for personer under 23 år.
 • Sætte flere ressourcer ind for at forenkle overgangen fra børne- og ungdomspsykiatrien til den ordinære psykiatri. Det bør efter eget ønske være muligt at forblive i børne- ungdomspsykiatrien frem til fyldte 20. År
 • At behandlede patienter må få en god opfyldning for at hindre tilbagefald.
 • At der udarbejdes en national, helhedsplan for forebyggende psykisk sundhedsarbejde.
 • Styrke behandlingstilbuddet for ældre mennesker med psykiske lidelser.
 • Styrke praktiserende lægers mulighed for samtale om psykiske problemer ved helbredsundersøgelse.
 • Forbedre situationen og behandlingstilbuddet for mennesker med udviklingshæmning.
 • Gøre det muligt at flere sygeplejersker kan efteruddannes i psykisk sundhed.
 • Oprette flere studiepladser for psykologer, psykiatere og psykiatrisygeplejersker og øge andelen i kommunerne.

Ældre

KDup mener det er en vigtig opgave for et samfund at sikre et værdigt tilbud til samfundets ældste. Fremtidens ældrepleje skal opfylde høje krav til kvalitet, indhold og kapacitet. KDup mener det er vigtigt at de ældre skal få dækket sine fysiske, psykiske, sociale og åndelige behov. Retten til valgfrihed svækkes ikke med alderen og KDup mener at fremtidens ældrepleje må inkludere stor grad af valgfrihed blandt servicetilbud.

Behovet hos de ældre er varieret. Der må være god balance mellem hjemmebaserede ydelser, plejeboliger, -hjem og -centre. De som har behov for det må sikres plejepladser uden unødig ventetid. Samtidig er det vigtigt at flest skal kunne bo hjemme længst muligt og dette kræver et godt tilbud i hjemmepleje, tilbud om dagcenter, ældrebolig, plejeboliger og boliger med heldøgnsomsorg og pleje.

KDup mener der bør være et bedre aktivitetstilbud i og udenfor institutioner, Både sociale, rehabiliterende of meningsfulde aktiviteter må være tilgængelige for de som ønsker at deltage i det. Det er vigtigt at ledere og ansatte i sundhedssektoren samarbejder med frivillige og relevante organisationer.

KDup ønsker at udfordre parterne i arbejdslivet til at finde måder hvorpå de ansatte kan arbejde efter de når pensionsalderen, men med nye betingelser hvad angår arbejdskrav, arbejdsopgaver og løn. Dermed kan vi udnytte kundskaber og arbejdsviljen hos de som forsat har kapaciteten til at bidrage i arbejdslivet og give dem en løn hvor den reelle produktivitet afspejles.

KDup vil:

 • Følge op på serviceloven for ældrepleje.
 • Sikre at ældreplejen tilrettelægges sådan at dette bidrager til en værdig, tryg og meningsfuld alderdom.
 • Styrke rehabiliteringstilbuddet for ældre efter sygdom, så den enkelte kan få funktionsevnen tilbage og selv kan klare dagligdagsgøremål.
 • Indføre omsorgsløn og forbedre aflastningstiltag for familier som selv udføre plejeydelser.
 • At ægtepar skal have ret til at bo på samme plejehjem og -centre og i samme rum.
 • Alle beboere på plejehjem og -centre skal have ret til tro og livssynsudøvelse alene og sammen med andre.
 • Styrke samarbejdet mellem forskellige faggrupper for at sikre at alle sider vedrørende ældres sundhed bliver varetaget.
 • At udbuddet af plejehjem og -centre skal vurderes ud fra kvalitet, forud for pris.
 • Der skal udarbejdes en national kvalitetsundersøgelse af alle plejehjem og -centre.
 • Tilrettelægge frit brugervalg af hjemmeydelser, plejehjem og -centre, efter hvad der er hensigtsmæssigt.
 • At der i tillæg skal der gives tilstrækkeligt med hjælpemidler, medicin-teknisk udstyr og ydelser.
 • Gøre det rentabelt for arbejdstager at blive i arbejde så længe som muligt og gøre det muligt for ansatte at genforhandle betingelser knyttet til ansættelseskrav, arbejdsopgaver og løn når de når pensionsalderen.
 • Opretholde grænsen for pensionsalderen på 65 år.