Miljø, forsyning og infrastruktur

Bærdygtigt samfund

Forvaltningstanken forpligter til en politik som tager hånd om hensynet til kommende generationer. Jorden vi bor på er kun til låns; den skal overleveres til kommende generationer i lige så god tilstand som vi overtog den i. Vores forbrug påvirker kommende generationer. Forbruger vi mere i dag end planeten tåler stjæler vi fra vores efterkommere. Generationsansvaret er derfor et bærende princip i KDups politik. Vi skal tage vare på miljøet, og forvalte vores ressourcer med et blik som ser længere end vores egen leveti

Miljø, klima og energipolitik

Forsigtighedsprincippet bør være et bærende princip for udformning af politik. Miljøpolitikken som føres i Danmark er ikke i overensstemmelse med dette princip. Det bliver stadig tydeligere at vi styre mod en klimakatastrofe som resultat af udslip af drivhusgasser og konsekvensen kan ses globalt

KDup mener det er nødvendigt med en ambitiøs, samlet politik som tager klimaforandringerne alvorligt. Danmark må arbejde for at blive CO2-neutrale gennem

at udslippene reduceres hjemme samtidig med at Danmark financierer reduktioner i udlandet for at skabe reduktioner som er større end Danmarks totale udslip. KDup mener det offentlige må stimulere alle aktører i samfundet til at vælge miljøvenligt gennem facilitering, love og regler, samt skatter og afgifter. For at gøre miljøvenlig teknologi rentabelt, brugen af energi mere effektiv og øge tilgangen til bæredygtig energi, er det nødvendigt at etablere en pris på udslip af drivhusgasser. Skattesystemet må derfor omlægges, så man i større grad beskatter forurening, og gør grønne valg nemmere at tage

Energi er en vigtig del af dansk erhvervs- og miljøpolitik, og må ses i en helhed. Vi må øge produktionen af vedvarende energi. KDup ønsker gode og forudsigelige rammevilkår for satsning på vedvarende energi. Der bliver i dag brugt store mængder kul til energiforsyning, det er skadeligt for miljø og klima. Der er derfor brug for en helhedspolitik på energiområdet som bidrager til at der udvikles nye energiløsninger som erstatter fossil energi. KDup vil at udvidelser på energinetværket skal gøres så miljøvenlige som muligt, ved brug af løsninger med vedvarende energi

For at minimere skadevirkningerne af forbrugersamfundet, må der føres en aktiv forbrugerpolitik som hjælper forbrugeren til at vælge miljøvenligt. Produkter må i større grad miljømærkes, brugen af pantordningen må udvides, og der må stilles større krav til brug af emballage og transport af varer. Affald skal ses på som en ressource som må forvaltes på en god måde og arbejder mod en mere cirkulær økonomi

KDup vil:

 • At Danmark opfylder sine forpligtelser fra Paris-aftalen og fortsætter det internationale samarbejde om klimaløsninger.
 • Have en forbedring af kvotehandelssystemet og bidrage til et fungerende kvotemarked.
 • At køb af klimakvoter i udlandet skal gøres med henblik på at disse skal slettes.
 • Intensivere arbejdet med at gøre Danmark til en lavudslipsnation ved at prioritere ressourcer over på udvikling og produktion af ren, vedvarende energi.
 • Øge skatterne på forurening, sådan at de genspejler de reelle forureningsomkostninger.
 • Indføre en flad CO2-afgift for alle udslip af CO2 i Danmark.
 • At ibrugtagning af miljøvenlig teknologi aktivt støttes, både økonomisk og gennem lovværk.
 • At der skal være økonomisk incitament til at købe og bruge miljøvenlige biler.
 • Tag initiativ til en fælleseuropæisk CO2-told på import
 • Satse på udvikling, forskning og udbygning af passiv- og plushuse i samarbejde med bygherre og universiteter.
 • At alle nye offentlige bygninger skal være lavenergibygninger.
 • Forbyde opvarmning med fossil energi
 • At der tilbydes gode støtteordninger for energieffektivisering af bygninger.
 • At klimahensyn skal blive et førende element i samfundsplanlægning.
 • At kollektiv transport, cykel og gang skal have forrang foran bil i storbyerne.
 • Indføre dieselafgifter i de byer der er nødvendige for at reducere mængden af NOx-gasser og partikler.
 • Have strengere klimakrav til erhvervslivet med henblik på at dansk erhverv skal være førende indenfor anvendelse af klimavenlig teknologi.
 • Stille krav om at alle lufthavne i Danmark skal tilbyde biobrændstof.
 • Have en storstilet udbygning af vedvarende energi i Danmark, og satse på eksport af vedvarende energi til Europa.
 • Arbejde for en international aftale hvor man forpligter sig til at alle gas- og kulkraftværker skal have CO2-rensning.
 • Satse på at udvikle danske kompetencer på vedvarende energi, gennem forskning og uddannelse
 • Have gode offentlig information om hvordan husholdninger kan reducere sit energiforbrug.
 • Udbygge rentabel vindmølleenergi i Danmark, i tillæg til eksisterende vindmøller.
 • Indføre emballageafgift for at forhindre unødvendig materialebrug.
 • Stille øget krav til holdbarhed på produkter som sælges i Danmark gennem en stænger forbrugerlovgivning.
 • Pålægge den enkelte producent og importør ansvaret for at sikre recirkulering af egne produkter.
 • Øge skatter og afgifter på forurenede forbrug.
 • Fjerne afgiften på biodiesel.
 • Hæve pantsatser på dåser og flasker, og se på mulighederne for også at tage pantordningen i brug på andre områder.
 • Gøre udsmidning af brugbar mad ulovlig for dagligvarebutikker. Sådan at mad gives til velgørende arbejde eller sorteres til dyrefoder.
 • At Danmark skal være foregangsland for opfølgning af Konventionen om Biologisk Diversitet og arbejder for bevaring af naturtyper og artsmangfoldighed i tråd med forpligtelserne fra partshøringen i Nagoya.
 • Sikre bæredygtig beskyttelse af naturområder som er sårbare for indgreb og opretholde et rigt kulturlandskab
 • At Danmark bidrager økonomisk i arbejdet med at redde regnskoven, uden at disse midlerne skal gå af ulandsbistanden.
 • Forbyde import af tømmer fra regnskoven og udrydningstruede træsorter.
 • Åbne for forskning af thoriumbaseret kernekraft i Danmark.

Transport

Gode transportmuligheder er helt afgørende for det danske samfund og knytter landet sammen. Samfundet er afhængig af hurtig, effektiv og miljøvenlig transport af mennesker og varer. Dette bygger på gode veje, god kollektiv trafik og et solidt jernbanenet

KDup mener det er vigtigt at satse på de transportmidler som forurener mindst og mener at kollektiv transport skal have en større rolle i fremtiden. Gode veje er meget afgørende og er vigtige bindeled i samfundet, både for bilister og dem som kører kollektivt. For at binde distrikter og byerne bedre sammen bør de mest trafikerede veje bygges i høj standard

Jernbane er en fremtidsrettet og miljøvenlig transportform som kan knytte byer g regioner sammen, Jernbanenettet skal opgraderes og moderniseres, og det skal specielt gøres muligt at man kan rejse med hurtigere hastighed mellem de større byer end i dag

KDup vil:

 • Åbne for udbud af jernbanedrift.
 • Udbygge en moderne jernbane med dobbeltspor samt elektrificering og mulighed for højere hastighed end i dag.
 • Få mere godstransport over på jernbanen ved blandt andet udbygge flere omlæsningsknudepunkter.
 • Indføre myldretidsafgifter der hvor kommunerne mener det er hensigtsmæssigt.
 • Prioritere de store vejudbygninger hvor de er mest samfundsøkonomisk rentable.
 • At alle bybusser skal være lav- eller miljøneutrale køretøjer.
 • Udbygge flere parkeringsmuligheder som gør det lettere at kombinere bil og kollektiv transport ind til byerne.
 • Udbygge sammenhængende cykelnet i danske byer.
 • Styrke belønningsordningen for kollektiv transport, samtidig med at der gives stor frihed til lokalt at bestemme hvilke tiltag som skal gennemføres for at reducere biltrafikken.
 • Fjerne afgifterne på el- og brintbiler.
 • Gennemgå taxaloven, med henblik på liberalisering af denne.
 • Montere alkolås i alle busser og taxier.
 • Udbygge infrastrukturen for el- og brintbiler.
 • Give kommunerne mulighed for at indføre miljødifferentieret vejafgift med udgangspunkt i “forurener betaler”-principper.
 • Arbejde for bilfrie bymidter i de større byer.