Kriser, mennesker og rettigheder

Retspolitik

Tryghed er en grundlæggende faktor i alle menneskers hverdag, og når der begås lovbrud, skal samfundet sørge for retfærdighed. Retsstat og retssikkerhed er bærende principper i et frit demokrati. Det bedste værktøj mod kriminalitet er forebygning. KDup ønsker en offensiv satsning på kriminalitetsforbyggende tiltag, specielt rettet mod unge, hvor samarbejdet mellem forskellige aktører er centralt

Politiets Efterretningstjeneste (PET) står overfor store udfordringer. Vi ser en sikkerhedspolitisk situation som kræver at PET har følere ude i mange miljøer med forskellige behov. Det er vigtigt for vores lands sikkerhed at PET har de rammer de har brug for at kunne afdække international kriminalitet, terrornetværk og ekstreme miljøer. Vurderinger af nye overvågningsmetoder må henlægges til domstolene så lovens krav om personsikkerhed overholdes. Så langt det er muligt, skal tredjepart undgå at blive overvåget

Strafferammen og strafudmålingen skal afspejle hvor alvorligt samfundet ser på forskellige typer kriminalitet. Afsonet straf skal give den dømte mulighed for at begynde på ny. Rehabilitering er derfor vigtigt for den enkelte dømte, så han kan leve videre i samfundet efter afsonet straf. Samarbejdet med frivillige organisationer i kriminalforsorgen er værdifuld og giver gode resultater

KDup vil:

 • Sikre kapacitet til politiet ved at indføre mål om to politibetjente per 1000 indbyggere.
 • Have en national strategi for at hindre vold i nære relationer og satse på forebyggende behandling for voldsudøver.
 • Etablere en netportal med information og vejledning for voldtægtsofre.
 • At information om hvor man skal henvende sig når man har oplevet vold eller voldtægt skal være synlig og let tilgængelig på skoler og sundhedsinstitutioner.
 • Give politiet udvidet mulighed for videoovervågning af særlig udsatte områder, og sikre Datatilsynet tilstrækkelige ressourcer til at kontrollere sådanne overvågninger.
 • Oprette forbud mod køb af seksuelle ydelser.
 • Fjerne forbuddet mod tiggeri.
 • Føre en alkohol- og rusmiddelspolitik som forebygger kriminalitet.
 • Have tilstrækkelig politidækning i kredsene med en tilfredsstillende responstid.
 • At trusler på nettet skal behandles på samme måde som trusler ellers bliver i samfundet.
 • Give domstolene mulighed for at pålægge spritbilister at få installeret alkolås på sine køretøjer.
 • At det ved særlig alvorlige forbrydelser, skal indføres en ordning med skærpet forvaring som indebærer revurdering hvert femte år,
 • Etablere flere afsoningsinstitutioner for dømte under 18 år som er særligt udarbejdet og hvor de soner adskilt fra voksne for at hindre rekruttering til et kriminelt miljø.
 • At der bør udvikles gode soningsaftaler med andre lande så at udenlandske statsborgere som dømmes for kriminelle handlinger i Danmark kan afsones i sit hjemland.
 • At personer som bliver udvist fra Danmark fordi de anses som værende en trussel mod landets sikkerhed, men som af forskellige årsager ikke kan sendes ud af landet, skal kunne holdes i husarrest eller anden type forvaring indtil udvisningen kan effektueres.
 • Tilrettelægge større mulighed for at udarbejde samarbejde med frivillige organisationer i kriminalforsorgen.
 • Øge brugen af samfundstjeneste.
 • Oprette overgangsboliger med fodlænke.
 • Udvide ordningen med fodlænke og udvid denne til at gælde straffe op til et år.
 • At politiets arbejde med netovervågning må styrkes.
 • Styrke tjenester som forebygger og bekæmper trusler, chikane og mobning på nettet.

Lokalpolitik

KDup mener politik skal udformes nærmet muligt de som bliver berørt af den og ønsker en aktiv lokalpolitik. Det skal være muligt at bo, arbejde, drive konkurrencedygtigt erhvervsliv og have ligeværdige velfærdstilbud over hele landet. Distrikts-Danmark har sammen udfordringer som må løses med differentieret distriktspolitik, baseret på regionale fortrin og med stærk regional styring og samarbejde. Samtidig er urbanisering en global trend, man ser at flere vælger at bosætte sig i byerne. Dette styrker byernes rolle som regionale udviklingsmotorer, i form af arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner. KDup ønsker en politik som gør det muligt for bosætning over hele landet, med en god balance mellem by og distrikt

KDup vil:

 • Grundfæste lokaldemokratiet
 • Styrke økonomien i danske kommuner, ved at øge overførsler fra staten til kommunen så de står bedre rustet til at udfører sine opgaver. Overførslerne bør være en kombination af frie og øremærkede midler, med hovedvægten på frie midler.
 • Have en uafhængig domstol som dømmer i uenigheder mellem stat og kommune.
 • Arbejde for gode kommunikationsløsninger som reducerer ulemper ved afstande og som kan bidrage til en positiv udvikling af hele landet.
 • At bredbåndstilbuddet skal udbygges så hele landet bliver sikret god internetadgang. Staten skal tage et finansielt ansvar i de områder hvor det ikke er markedsmæssigt økonomisk at udbygge.
 • Flytte statslige arbejdspladser ud i distrikterne, der hvor det kan lade sig gøre.
 • At miljøhensyn skal danne grundlaget for byudvikling og transportløsninger i byerne.
 • Åbne for flere lokalpolitiske virkemidler for at reducere biltrafikken i centrum.
 • Give kommunerne mulighed for at indføre trafikregulerende tiltag i perioder med særlige forureningsudfordringer.
 • Bevare rekreationsområder i byerne og skabe familie- og børnevenlige byer.

Menneskehandel og prostitution

Menneskehandel er brud på menneskerettighederne og en krænkelse af menneskeværdet. Det omfatter blandt andet prostitution, tiggeri og tvangsarbejde ved brug af vold, trusler eller andre former for tvang. Dette er et udbredt problem over hele verden som må arbejdes med på både nationalt og internationalt plan

Danmark er et modtager- og transitland for menneskehandel. KDup mener der må arbejdes aktivt for at hjælpe ofre ud af menneskehandel gennem tilbud der er nemme at få fat i samt sikring af tryghed for potentielle ofre for menneskehandel i Danmark.

Prostitution er et samfundsproblem hvor mennesker reduceres til at være en vare som kan købes for penge. Det er vigtigt at sørge for at sammenhængende tilbud der er nemme at få fat i som gør det lettere for mennesker at søge hjælp til at komme ud af prostitution

KDup vil:

 • Give ofre for menneskehandel et helhedstilbud som blandt andet indebærer jobtræning og botilbud, samt juridisk, psykisk og medicinsk bistand.
 • Arbejde for at samarbejde om lovgivningen i Norden som omhandler menneskehandel.
 • At det moderne slaveri må blive en del af pensum i folkeskolen.
 • Have tydelig reklame imod menneskehandel ved alle grænseovergange. Dette inkluderer lufthavne, togstationer og havne med international trafik.
 • Indføre forbud mod købesex.
 • At Danmark i samarbejde med EU lægger en handlingsplan i kampen mod menneskehandel.

Misbrug

KDup har med sin misbrugspolitik fokus på hvordan man forhindre at mennesker kommer ud i misbrugsproblemer, hvordan vi som samfund tager vare på mennesker med misbrugsproblemer, og hvordan vi på en god måde kan sørge for at det enkelte menneske hjælpes ud af sit misbrug

KDup ønsker en politik som aktivt modvirker nyrekruttering til misbrugsmiljøer, særligt rette mod unge. Det misbrugsforebyggende arbejde på forskellige områder som skolen og fritidsaktiviteter må prioriteres. KDup ønsker bedre håndhævelse af alkohollovgivningen vedrørende salg til mindreårige

KDup ønsker at pris og adgang bruges som virkemiddel for at nå målet om færre misbrugere og reducere misbrugsrelateret kriminalitet. KDup ønsker at forbedre den sociale situation for misbrugere gennem målrettede tiltag og øget tilgængelighed på behandlingstilbud med kort ventetid. Efter endt behandling skal der gives tilbud om opfølgning og efterbehandling som hindrer tilbagefald.

KDup vil:

 • Have målsætning om reduktion af alkoholforbrug gennem regulering af pris og tilgængelighed.
 • Give støtte til oprettelse af misbrugsfrie mødesteder for unge.
 • Give støtte til organisationer som arbejder indenfor misbrugsområdet.
 • Hæve alderen for salg af alkohol til 18 år.
 • Have bedre og hyppigere kontroller for at hindre salg til mindreårige.
 • Have øget information om alkohols skadevirkninger.
 • Gøre det muligt for misbrugeres familier får bedre tilbud og opfølgning,
 • Styrke efterbehandlingen af misbruger for at hindre tilbagefald.
 • At misbrugere selv kan vælge behandlingssted
 • Ikke legalisere narkotika og ikke åbne for heroinudlevering i statslig regi.
 • Sikres let tilgang til tandpleje for misbrugere.
 • Øge bevillingen til misbrugsrehabilitering for at sikre kort ventetid.
 • At bolig, opfølgning og sundhedstjenester skal prioriteres fremfor brug af midler til fikserum.
 • Ønsker flere modtage- og opfølgningscentre hvor misbrugere får kontakt med sundhedspersonale og har adgang til rent fikseudstyr og sprøjtebokse.

En værdig død

KDup ønsker et samfund som beskytter indbyggerne fra undfangelse til en naturlig død. Den sidste livsfase er krævende for alle involverede og stiller særlige krav til værdig behandling. KDup mener at ingen må dø alene elle i store smerter og mener det er vigtigt med tilstrækkelig kapacitet indenfor palliativ (lindrende) pleje og heldækkende pleje for døende patienter (aktiv livshjælp). Det er særligt indenfor ældreplejen behovet er stort og værdighed i sidste livsfase omhandler ikke bare omsorg og pleje, men også en meningsfuld hverdag. KDup mener at menneskets ukrænkelige værdi udelukker brugen af aktiv dødshjælp.

KDup vil:

 • Ikke tillade aktiv dødshjælp i Danmark, men give aktiv livshjælp.
 • Have god palliativ pleje i den kommunale sundhedstjeneste og gøre det muligt at flere patienter kan få et godt tilbud hjemme i livets sidste fase.
 • At alle døende patienter skal have mulighed for vågevagt, og at ingen skal gå døden i møde alene.
 • Øge antal sengepladser på lindrende afdelinger.
 • At børn bør få et særligt tilbud om tilpasset palliativ behandling på sygehus eller hjemme.
 • Gør det muligt at alle som er i livets sidste fase skal have tilbud om samtale med en repræsentant fra sin religion eller livssynssamfund.