Kirke, kultur og etik

KDup-samfundet

Kristendemokratisk Ungdomsparti bygger sin politik på den kristendemokratiske ideologi. Denne ideologi bygger på et sæt grundlæggende værdier og principper som sammen angiver hvordan et godt samfund for alle kan bygges op og organiseres. Ideologiens værdigrundlag bygger på den kristne kulturarv og grundlæggende ..

Kristendemokratisk Ungdomsparti placerer sig i centrum af dansk politik. Kristendemokratiet lægger vægt på personers frihed og rettigheder. Samtidig anerkender vi de mange små og store fællesskaber som afgørende for at skabe et godt samfund. Individets frihed må aldrig blive så stor at den får anledning til at krænke andres frihed. Kristendemokratiet forudsætter for individuelt ansvar i fællesskabet.

Det kristne livs- og menneskesyn forpligter os til en ubetinget omsorg for det enkelte menneske. Hvert enkelt menneske har uendelig værdi. Vi er forpligtet til at se menneskets behov ud fra at alle er udstyret forskelligt; både psykisk, fysisk, socialt og økonomisk. Fra undfangelsen til en naturlig død har hvert enkelt menneske ukrænkelige rettigheder. Retten til liv er den mest grundlæggende af dem. Menneskets uendelige værdi indebærer at menneskers mangfoldighed er en berigelse, og skal ikke ses på som en byrde for samfundet.

Næstekærlighedstanken indebærer gensidigt ligeværd, omsorg, respekt og tolerance mennesker imellem. Det kristne menneskesyn forpligtiger os til en radikal og grænseløs solidaritet. Princippet som ligger retningslinjer for hvordan vi møder vore medmennesker. En politik som bygger på dette princip, søger at finde løsninger baseret på det enkelte menneskes behov.

Vi er sat til at forvalte de menneskelige, miljømæssige og materielle ressourcer vi har til rådighed på ansvarlig og bæredygtig måde, og skal tage hensyn til miljøet i vores forvaltning. Dette indebærer en bevidst ideologisk politik som ivaretager vores generation, såvel som de næste generationers livsgrundlag. I tillæg har vi ansvar for at fordele samfundets goder og byrder retfærdigt.

Det danske samfund skal fortsat have fokus frihed, retfærdighed og demokrati bygget på folkesuverænitetsprincippet. Det er derfor helt afgørende at vi fastholder grundlæggende friheder som ytringsfrihed, religions- og trosfrihed samt pressefrihed. For at hindre magtmisbrug og koncentration af magten hos en enkeltperson eller et organ er det vigtigt at magten i Danmark fortsat fordeles mellem den lovgivende, udøvende og dømmende magt.

Politiske beslutninger bør altid træffes på lavest hensigtsmæssige mulige niveau. Dette er med til at skabe et levende lokaldemokrati som er i stand til at engagere og motivere borgerne. Spørgsmål knyttet til forflytning af national suverænitet til overnationale organisationer/organer skal afgøres gennem folkeafstemninger og KDup støtter at også for fortsat skal kræves ¾ flertal af Folketinget for at kunne afgive suverænitet.

Monarkiet har en vigtig plads i vores tradition og historie, og Dronningen fungerer i dag som et samlende statsoverhoved som på en god måde repræsenterer Danmark i mødet med andre statsledere og internationale aktører. Derfor ønsker KDup at bevare monarkiet.

Livet i samfundet

KDup ønsker et samfund hvor mennesker får dækket sine behov og får den nødvendige hjælp de har brug for gennem alle livets faser. Menneskeværd- og næstekærlighedstanken forpligter til en politik som både ser det enkelte menneske og samfundet som helhed. Mennesker taber ikke sin værdi gennem livet. Menneskeværdet er konstant og kræver en politik som ser menneskets værdi gennem forskellige faser fra undfangelse til en naturlig død.

Retten til liv og kampen mod sortering

KDup mener retten til liv er en grundlæggende rettighed for alle mennesker, uanset alder, køn og egenskaber, og er baseret på menneskets uendelige og ukrænkelige værdi. KDup vil have en lovgivning som styrker retssystemet til det ufødte liv og ikke åbner for selektion baseret på egenskaber. KDup mener abort er et etisk dilemma som ikke kan forsvares ud fra et menneskeværdssynspunkt og et ønske, om et samfund hvor alle kvinder skal have mulighed for at behold barnet de bærer på, ved at opleve økonomisk tryghed og et støtteapparat udenfor familie og eget netværk

KDup ser at der opstår vanskeligheder for kvinder der ønsker at få fortaget en abort. Det er vigtigt at kvinder i denne situation får god rådgivning, vejledning og information både om et eventuelt indgreb, og om hvilke muligheder kvinden har hvis hun ønsker at beholde barnet.

For kvinder som ønsker at føde et barn, men ikke ønsker at beholde det selv må mulighederne for adoption udvides. KDup mener man bør løsne op for lovgivningen om adoption i Danmark, ufrivilligt gravide kan vælge denne løsning. Afgørelse om adoption skal bestemmes af den fødende alene, men hvis den biologiske far ønsker at beholde barnet, skal han have førsteret til adoption

Arbejdet med abortforebyggende virkemidler må prioriteres højere og KDup ønsker at udvide ordningen med gratis prævention og ønsker målrettet tiltag for kvinder i den aldersgruppe som får fortaget flest aborter, samt studerendeLægevidenskaben og forskning i dag gør det muligt at få stadig mere viden om fosteret på et tidligt stadie. I tillæg til den del positive sider giver muligheder, men også nye etiske dilemmaer.

Denne viden bruges ofte til at identificere om barnet har reduceret funktionsevne eller sygdomme som ikke kan behandles. KDup ønsker en tydelige fordomsfri debat om de etiske spørgsmål og vurdere hvilke slags teknologi vi kan godkende og ikke.

KDup vil afskaffe den fri abort. Hvis Folketinget ikke har flertal for afskaffelsen af den fri abort vil KDup arbejde hen imod dette, ved at nedbringe aborttallet.

KDup vil:

 • Ikke tillade fosterreduktion ved flerfoldsgraviditet, med mindre graviditeten er til fare for mors eller barns liv.
 • Fjerne det ufødte barns køn eller handikap og socialøkonomiske begrundelser som selvstændige abortkriterier.
 • Sætte grænsen for behandling af for tidligt fødte børn ned til uge 22
 • At rådgivning og vejledning skal indeholde information både om et eventuelt indgreb, og om hvilke støtteordninger og muligheder kvinder har hvis hun ønsker at beholde barnet.
 • Give fædre tilbud om individuelle samtaler før og eventuelt efter abortindgrebet.
 • Tilbyde gratis prævention for kvinder mellem 16 og 24 år inklusiv langtidsvirkende prævention.
 • Styrke forskning på årsag og eftervirkninger af abort.
 • Få bedre seksualundervisning i skolen med fokus på graviditet og abort.
 • Tilbyde samtalegrupper for kvinder som har fået fortaget en abort eller oplever spontan abort, i tillæg til samtaler med læge/psykolog. Tilbuddet skal også gælde fædre som ønsker dette.
 • Bedre ordning for adoption, så flere vil se på dette som et alternativ.
 • Ikke tilbyde fostervandsprøver med mindre der er en særskilt medicinsk grund som tilsiger dette.
 • Ikke åbne for rugemorordning.
 • Ikke tillade præimplantationsdiagnostik.
 • Ikke åbne for ægdonation.
 • Ikke tillade brug af fosterceller fra provokerede aborter til forskningsforsøg.
 • Ikke tillade forskning på befrugtede æg der gør at livet går tabt.
 • Opretholde forbuddet mod terapeutisk kloning.
 • At assisteret kunstig befrugtning som udgangspunkt kun skal tilbydes ved brug af parrets eget arveanlæg.

Religion, livssyn og trosfrihed

KDup ønsker et samfund med plads til hele mennesker hvor den enkelte skal have lov at udleve sin religiøse identitet og livssyn. Det er vigtigt at religion også får plads i det offentlige rum og at der ikke lægges begrænsninger på muligheden for at udøve sin tro og livssyn. Reel trosfrihed forudsætter åbenhed og gode rammevilkår for trossamfundene, mulighed til at bygge sine religiøse bygninger, udøve sin tro, og bruge religiøse symboler som det er naturligt for den enkelte

Danmark er et multikulturelt samfund med stor mangfoldighed indenfor religiøsitet, og problemstillingerne om religiøsitet i samfundet er mere aktuelt end før. KDup ønsker at give plads til denne mangfoldighed og mener der skal gives rum for forskelligheder, samt give mennesker mulighed for både at kende deres rødder og blive bekendt med den kultur de er en del af. Det er vigtigt med viden om hvordan samfundet vi lever i er blevet til. Det er den kristne tro og dens værdier der ligger til grund for det samfund vi har i dag og KDup mener det er vigtigt vi holder fast i de grundværdier vores land har. Dette giver mennesker kompetence til at møde og forstå andres livssyn og kulturer

KDup vil:

 • Sikre at hvert trossamfund selv skal have ret til at bestemme i lærespørgsmål og ved ansættelser.
 • Sikre eleverne ret til at starte og drive elevstyret livssynsbaseret aktiviteter på skolen.
 • Styrke kristendomsundervisningen i grundskolen og sørge for at respekt og tolerance er en del af læreplanen.
 • At grundskolen skal gøre det muligt at deltage i religiøse ceremonier i forbindelse med højtider, i tillæg til at fortsætte ordningen med skolegudstjenester i julen.
 • At religiøse ledere i trossamfundene skal have vielsesret som giver rum for til at vie mennesker i tråd med deres lære.
 • Forhindre at der lægges begrænsninger på brugen af religiøse symboler og beklædning. Dette med undtagelse af politi og dommeruniformer, som bør forblive neutrale.

Kirkepolitik

Kirken skal frigøres fra statslig indblanding og dermed have frihed til at være kirke frem for statslig institution. Samtidig vil det sikre, at medlemmerne får større indflydelse på deres egen kirke og mulighed for selv at bestemme, hvordan de ønsker kirkens teologiske grundlag fortolket i praksis. Kirken skal gives de bedste betingelser for at være en levende kirke, hvor lutherske kristne i Danmark kan praktisere deres tro på deres egne betingelser. Det vil skabe større ejerskabsfornemmelse, og medlemmerne vil i højere grad tage ansvar for kirkens liv. Dermed vil engagementet også stige og den lutherske kirke i Danmark har mulighed for at blomstre op som følge af adskillelsen

Kirken skal som udgangspunkt fortsat have de samme beføjelser hvad angår kirkelige handlinger fx dåb, konfirmation, vielse og begravelse

Der skal ved adskillelsen af kirke og stat nedsættes et overgangsråd bestående af medlemmer af folkekirken og repræsentanter fra de kristne kirkelige foreninger i Danmark med tilknytning til folkekirken. Rådet skal tage stilling til en ny strukturering og fordeling af folkekirkens nuværende opgaver. Rådet må ikke træffe afgørelser om kirkens indre anliggender

Der skal foregå en generel vurdering af, hvilke af de nuværende kirkebygninger, der skal bevares som en del af den danske kulturarv. Resten af bygningerne skal sættes til salg. De nye menigheder skal have forkøbsret til de nuværende kirkebygninger evt. gennem en afdragsordning

KDup vil:

 • Adskille kirke og stat, for at beskytte den lutherske kirke.
 • Have nedsat et overgangsråd til administration af kirkens opgaver og ejendom.
 • Adskille konfirmandundervisningen fra grundskolen.
 • Have gennemført gennemgang af kirker til sikre af kulturarv.
 • Oprette lovsikret rettighed for kirkens medlemmer, der giver mulighed for at holde fri på kristne helligdage. Det er derefter op til den enkelte arbejdsplads og gældende overenskomst at afgøre, om det er medarbejderen eller arbejdsgiveren, der skal betale fridagene.
 • At gravpladserne skal forblive offentlige, så alle fortsat har mulighed for at blive begravet, hvor de ønsker. Dermed er det kun den kirkelige handling forud for selv begravelsen, der adskiller sig ift. om man er medlem af kirken eller ej.
 • At kirkerne selv skal have ansvar for deres økonomi og kan evt. tage udgangspunkt i den nuværende kirkeskat.