Familie og fritid

Inkluderende samfund

KDup ønsker et samfund med plads til alle. Køn, egenskaber og etnicitet skal ikke være noget som begrænser et menneskes muligheder og plads i fællesskabet. KDup mener menneskeværd betyder at alle mennesker har ukrænkelig værdi og at samfundet bliver fattigere hvis der ikke gives rum for mangfoldighed, Den førte politik skal sætte mennesket i centrum. Systemet skal tilpasses mennesker, mennesker skal ikke tilpasses systemet.

Familiepolitik

Familien er samfundets grundlæggende enhed og skal skabe tryghed, nærhed, tilhørsforhold og fællesskab. KDup ønsker en politik som indretter sig til at den enkelte familie træffe selvstændige valg og ønsker et samfund hvor familiens valgfrihed prioriteres højt. Børnefamilier har store økonomiske forpligtigelser og KDup ønsker at arbejde for at sikre familierne større økonomisk råderum, specielt rettet mod børnefattigdom.

KDup mener, at det offentlige har et særligt ansvar for at bistå familier som har det svært og særligt værne om de børn som er involveret.  Socialforvaltningen som skal vejlede forældre og børn, og som skal undersøge samt eventuelt indsætte hjælpetiltag i familier, har brug for forsvarlige rammer til både at handle og drive forbyggende arbejde.

Børnehave og SFO er en meget vigtig del af mange børns hverdag. Børnehave og SFO er både nødvendig for forældre som arbejder, og en god plads for leg, læring, socialisering og integrering. KDup ønsker derfor at tilrettelægge sådan at alle som ønsker det skal kunne bruge disse tilbud.

KDup vil:

 • Reducere ventetiden hos socialforvaltningen og øge rammerne for forebyggende arbejde.
 • Have en national strategi for at hindre vold i nære relationer og satse på forebyggende behandling af voldsudøvende.
 • Styrke efteruddannelse i socialforvaltningen.
 • Arbejde for at det er den samme sagsbehandler til enhver tid.
 • Bevillige ekstra ressourcer for hurtigere sagsbehandlingen i kommunerne.
 • At socialforvaltningen skal kunne oprette undersøgelsessamtaler og eventuelle hjælpetiltag fra mor er 16 uger henne i graviditeten.
 • Give offentlige instanser mulighed for at bruge og foreslå frivillige tiltag og organisationer.
 • At forældre ikke automatisk skal have indsigtsret i hvad barnet fortæller socialforvaltningen, men kun i det omfang forvaltningen, i samarbejde med barnet, finder det relevant.
 • Øge børnechecken, men gøre den skattepligtig.

Barselsorlov:

 • At Mor og far skal kunne fordele barselsorloven frit.
 • At fædre skal have ret til lønnet orlov i 14 dage i forbindelse med fødsel.
 • Øge SU til studerende for barn nummer et og to og øg indtægtsgrænsen.
 • Indføre ordning med barselsorlov til studerende fædre.

Pasningstilbud:

 • Indføre en minimumsnormering i børnehave og SFO baseret på videnskabelige anbefalinger.
 • Øge kravet til antal ansatte med pædagogiske kompetencer i børnehave og SFO.
 • Have løbende optagelse til børnehave, indtil dette er på plads skal der være to optagelser per år.

Samfund med plads til alle

KDup ønsker et samfund hvor det enkelte menneske bliver set ud fra egne forudsætninger og i kraft af at have uendelig værdi. Nedsat funktionsevne skal ikke være nogen hindring for at lykkes i det danske samfund og KDup mener at mennesker med forskellige grad funktionsevne er en ressource og tilfører samfundet værdi. KDup arbejder for samfundsmæssig ligestilling af alle mennesker, uafhængig af udgangspunkt.

KDup ønsker et samfund hvor alle mennesker bliver respekteret for deres valg af livsstil, uddannelse og arbejde, og har lige adgang til magt og indflydelse uanset køn og ophav. På trods af at Danmark er kommet langt på vej mod ligestilling på formelt og juridisk plan, er der forsat holdninger og sociale pres som hindrer ligestilling og kræver målrettet arbejde.

KDup vil:

 • At alle føde-/børneafdelinger på sygehuse skal have en fagperson som skal vejlede forældre som venter eller har fået et barn med nedsat funktionsevne.
 • At familier som har barn med nedsat funktionsevne skal følges op af en rådgiver i kommunen som koordinerer hjælpetiltag.
 • Sørge for et værdig og faglig godt botilbud for mennesker med stærkt nedsat funktionsevne og multihandicap,
 •  At det må blive enklere for pårørende at få ret til orlov med omsorgsløn, og de som modtager omsorgsløn skal have krav på pensionsopsparing på linje med andre lønmodtagere.
 • Udbygge forskellige botilbud til at varetager de forskellige behov som udviklingshæmmede har.
 • At det offentlige må sørge for et tilrettelagt transporttilbud for mennesker med nedsat funktionsevne som har behov for det.
 • At flere offentlige friluftsområder skal være tilgængelige for mennesker med nedsat funktionsevne.
 • At FN-konventionen om rettigheder for mennesker med nedsat funktionsevne skal revideres.
 • At udviklingshæmmede som har brug for assistance må få retskrav til ledsagerordning.
 • At Danmark skal være forgangsland på verdensbasis når det kommer til rettigheder for udviklingshæmmede og bidrage aktivt til at sprede viden der hvor der er brug for det.
 • Etablere og støtte på om kampagner mod diskrimination, vold og racisme.
 • Ikke bruge kvoter som ligestillingspolitisk virkemiddel, men fokusere på at det enkelte menneske skal rekrutteres med kvalifikationer som grund, ikke køn og samfundsgruppe.
 • Oprette forsøgsordning med 16 års valgret til regions, kommunal og menighedsrådsvalg. Med forudsætningen, at der skal indføres samfundsfag fra 6. klasse.

Kultur, frivillighed og idræt

Den kristendemokratiske ideologi fremhæver at mennesker har behov udover de grundlæggende materielle behov. Kreativitet og fantasi som giver sig til udtryk i forskellige former for kunst og kultur, er med til at tilfredsstille menneskets ikke-materielle behov

Kultur skaber mangfoldighed, engagement, deltagelse og vi ser tydeligt at det har en egenværdi. Det er vigtigt med et mangfoldigt samfund som muliggør at professionelle og amatører kan udtrykke sig og udnytte denne egenværdi. For at kulturen skal nå ud til flest mulige er det vigtigt ikke at lægge for mange hindringer, men gøre det muligt med både private og frivillige tiltag

Danmark har en unik fællesskabsfølelse og vores samfund er afhængig af en frivillig sektor som kan være en stærk og selvstændig aktør i samfundet. Frivilligsektoren er med til at styrke og bevare demokratiet og sikre samfundet mod for stor statslig indflydelse. Så bygges det gode samfund bygges nedefra

Frivilligt arbejde indenfor idræt, bistand, menighedsarbejde, kultur og børne- og ungdomsarbejde er et alternativ til en pacificerende livsstil. Idræt er en del af dansk kultur, både som folkelig aktivitet, underholdning og lidenskab, men er også fremmende for folkesundheden. Idræt skal være et område hvor man kan få bygget gode relationer i et trygt miljø, noget som forebygger at børn og unge falder udenfor fællesskabet i en ung alder

Der må sikres gode forhold for ytringsfrihed og reel mangfoldighed i medierne. En fri og uafhængig presse er en forudsætning for en god samfundsdebat. Lokalmedierne er vigtige kulturbærere og bidrager til at et bredt spektrum af synspunkter og ytringer kommer til orde i den lokale samfundsdebat

KDup vil:

 • Styrke kulturen, så der er gode tilbud for alle.
 • Sikre museerne midler så de kan udføre alle deres kerneopgaver; indsamling, bevaring, dokumentation, forskning og formidling.
 • At kunst- og kulturtilbud skal være tilgængelig for alle, og vil derfor sikre gode tilbud for ældre både på institutionerne og i nærmiljøet.
 • Styrke finansieringsordningen for bevarelse af kirkebygninger,
 • Opretholde gratis entre til kultursærværdigheder for børn under 18år.
 • Sørge for at skolebygninger skal kunne bruges til organiseret og uorganiserede aktiviteter efter skoletid.
 • Indføre udstyrscentraler hvor det er muligt for børn og unge at låne udstyr til forskellige aktiviteter og arrangementer.
 • Opretholde den statslige støtte til højskolerne. Personlig udvikling og et etisk kompas er vigtige erfaringer som mange får fra at gå på højskole.
 • At hensynet til de spilleafhængige må veje tungere end kravene til indtjening hos Danske Spil.
 • Indføre strenge kontrolrutiner for overholdelse af aldersgrænsen for pengespil, og brud på reglerne må føre til inddragelse af salgsretten.
 • Støtte arbejdet med kultur-, idræts og aktivitetstiltag rettet mod indvandrere og mennesker med særlige udfordringer.
 • Satse aktivt på udbygning af lokale idrætsanlæg og gøre det lettere at bruge kommunale anlæg og at alle kommuner har tilfredsstillende tilbud om svømmetræning.
 • Hæve skattefradraget for gaver til velgørende foreninger m.m. til 30.000 kr.
 • Ikke tillade salg af alkohol og andre rusmidler på idrætsområder.
 • Have en gennemgang af licensstøtten, så den er tilpasset den nye medievirkelighed. En mangfoldighed af forskellige aviser, tv- og radiokanaler skal sørge for demokrati og kulturelle værdier.
 • Pålægge mobiloperatører og internetleverandører at tilbyde et gratis filter som spærrer for pornografi.
 • At udsendelser hvor indholdet frarådes børn under 18 år skal sendes efter klokken 21.

Boligpolitik

At have et hjem er grundlæggende for alle mennesker og KDup mener det er vigtigt at føre en politik som giver mulighed for at komme ind på boligmarkedet. KDup vil arbejde for at flere skal have mulighed for at eje sin egen bolig, samtidig er det vigtigt med et fungerende lejemarked. Boligpriserne i Danmark er høje og boligstøtten er derfor et vigtigt redskab for at sikre at flere kan bo og beholde sin bolig. KDup mener den må tilpasses for at sikre man får boligstøtte ud fra omkostnings- og udgiftsniveau

Specielt børnefamilier har behov for tryghed og en fast bolig. KDup ønsker derfor rumlige låneordninger. Det vil sige at børnefamilier skal kunne få startlån eller refinansiering på boliger med en værdi på op til 3 millioner kroner i byer som har høje boligpriser

KDup vil:

 • Udbygge kollektiv trafik i områder hvor der er behov og mulighed for kollektiv trafik.
 • Gøre det enklere og billigere for private at bygge sit eget hus.
 • Give tilskud til flere kommunale boligbyggerier.
 • Oprette flere tilpassede boliger ud fra behovet i kommunen.
 • At boligstøtten afspejler de reelle boligomkostninger i kommunen.
 • Have strammere dokumentationskrav som sikre at boligstøtten bliver brugt til boligudgifter.
 • Indføre udlejekvoter i udviklingsplaner for at fremme et professionelt udlejningsmarked.
 • Gøre det muligt for ejendomsselskaber og kommuner at indgå salgsaftaler med en vis andel udlejningsboliger på grunde der sælges.
 • Give tilskud til bygning af nye studenterboliger igennem studenterorganisationerne i samarbejde med kommunerne med et mål om national dækningsgrad på 20%, og at minimum 50% af byggeomkostningerne skal finansieres af staten.
 • At studieboliger skrives ind i Planloven som sit eget areal.
 • At ejendomsskatter reguleres af den enkelte kommune.
 • At ressourcestærke personer kan få tilskud/fradrag til at bosætte sig i ghettoer og andre belastede boligområder for dermed at være med til at trække området op og skabe fremgang. Dermed skabes der større mulighed for social mobilitet, fordi befolkningsgrupperne blandes.