Arbejdsmarked og erhverv

Beskæftigelse og arbejdsliv

Arbejdslivet er en af samfundets vigtige sociale området og skaber grundlag for velfærd og udvikling. Erhvervslivet er den bærende bjælke i velfærdssamfundet, den er en nøglefaktor i opretholdelsen af det det sociale sikkerhedsnet. KDup ønsker at tænke nyt indenfor erhvervslivet og det danske sikkerhedssystem. Et godt sikkerhedssystem skal hjælpe dem som trænger til det, men ikke som et alternativ til arbejde. KDup ønsker derfor at reformere dagens ordninger til i større grad at stimulere til og hjælpe mennesker ud i arbejdslivet. Arbejdsmiljøloven danner grundlag for et godt og inkluderende arbejdsliv, men KDup mener der må laves enkelte ændringer som sørger for større fleksibilitet tilpasset den enkeltes behov. KDup mener alle ændringer må evalueres grundigt med henblik på at ændringer, som leder til svækkelse af arbejdstagerens position, undgås.

KDup støtter op om den grundlovssikrede forsamlingsfrihed. Derfor skal der i Danmark være frihed til at vælge den fagforening, man ønsker. Det skal både fra politikere og arbejdspladser bekæmpes, når medarbejdere diskrimineres ud fra deres fagforeningsvalg. Derudover skal arbejdsgiverne have frihed til at tegne overenskomst med hvilken fagforening, de vil. Dog skal alle arbejdspladser have en overenskomst, så alle arbejdstagere er sikret basale rettigheder.

KDup går ind for en styrkelse af dialogen på arbejdsmarkedet. Der skal skabes større mulighed for medarbejderne til at være repræsenteret i arbejdspladsens besluttende organer, og generelt skabes bedre dialog mellem arbejdsgivernes foreninger og arbejdstagernes foreninger. KDup er overbevist om, at en øget dialog på arbejdspladserne skaber større respekt mellem arbejdsgiver og arbejdstager, hvormed eventuelle konflikter på arbejdspladsen forebygges.

Strejke og lockout er desperate løsninger, der tages i brug, når konfliktens parter har givet op på dialogen. Derfor skal staten kun træde til i de tilfælde, hvor konflikten er gået i hårdknude og dialogen umuliggjort og derved gå ind at mægle mellem parterne før en strejke eller lockout vil opstå. Staten skal være mægler og derfor ikke tage parti for nogle parter i konflikten.

Udenlandsk arbejdskraft skal hilses velkommen på det danske arbejdsmarked, da det skaber interaktion med andre lande og integration med andre kulturer og traditioner. Dog er det vigtigt at sikre, at også de udenlandske arbejdere sikres minimumsrettigheder for sikkerhed og løn på arbejdspladsen. Dermed skaber de heller ingen risiko for de danske arbejdere, men indgår i stedet i en fri konkurrence.

I Danmark er vi stolte af vores fleksible arbejdsmarked, hvor medarbejdere har frihed til at skifte arbejdsplads og søge nye udfordringer. Sådan skal det blive ved med at være. Alle mennesker har noget at bidrage med, og langt de flestes evner kan i forskelligt omfang bruges på arbejdsmarkedet. Derfor skal virksomhederne i større grad gøre brug af forskellige jobordninger som bl.a. flexjob til at give flere mennesker en mulighed for at arbejde. Det skaber vækst i samfundet og for virksomhederne selv.

Det er bedst for samfundet og det enkelte menneske, hvis det bliver på arbejdsmarkedet så længe som overhovedet muligt, for eksempel gennem flex- og seniorjob. Dog skal der gennem førtidspension være mulighed for at trække sig tilbage, hvis man grundet sygdom, fysisk/psykisk slitage eller familiemæssige forhold ikke kan holde til ar arbejde længere. Det vigtigste er, at mennesker i Danmark har det godt og trives. At blive længe på arbejdsmarkedet er for de fleste vejen dertil.

KDup vil:

 • Have samme rettigheder for udenlandsk arbejdskraft, såvel som dansk
 • Forbyde strejker og lockouts
 • Udvide ordningen for flexjob
 • At arbejdsgiverne skal have frihed til at tegne overenskomst med hvilken fagforening, dog skal de tegne en for at sikre basale rettigheder.
 • Åbne for større fleksibilitet i arbejdsmiljøloven, men ændringer evalueres grundigt.
 • Arbejde for at hindre lønpresning og social dumping.
 • Øge bevillingen til arbejdstilsynet så de har større mulighed for afdækning af brud på arbejdsmiljøloven.
 • Gøre det mere rentabelt for virksomheder at investere i materielt udstyr og arbejdskraft.
 • Øge lærlingetilskuddet.
 • Sænke skatten for dem der bliver længere på arbejdsmarkedet.

Velfærdsydelser

KDup ønsker et velfærdssamfund som tager hånd om indbyggerne indenfor et bæredygtigt system. KDup mener at ydelser må indrettes så de gives til dem som har mest brug for det, og ønsker at systemet skal basere sig på en kombination af universelle og målrettede ydelser. Langsigtet bæredygtighed er en nødvendighed for at ydelserne skal kunne forblive og KDup mener der er brug for en større bevidsthed om målrettethed fremfor bedre ydelser.

KDup mener velfærdsydelser må ses i sammenhæng med arbejdslivet og være et sikkerhedsnet for de som står udenfor arbejdslivet. Velfærdsydelser er ikke et alternativ til arbejde og ydelser må indrettes så det ikke lægges som hindring for deltagelse i arbejdslivet, hverken gennem bureaukrati, eller at det ikke kan betale sig at arbejde. Samtidig skal systemet være rummeligt nok til at sikre et værdigt liv og være et reelt sikkerhedsnet.

KDup vil:

 • Gøre dagpengeordningen konjunkturbestemt, så der i lavkonjunktur er en kort optjeningsperiode og i højkonjunktur en lang optjeningsperiode.
 • Reducere sygedagpenge til 80% af indtægt.
 • Alle skal have ret til 30 sygedage med barn nr. 1 og 40 dage fra og med barn nr. 2.

Økonomipolitik

KDup mener at den økonomiske politiks opgave er at understøtte og gøre det muligt for alle mennesker at skabe værdi for sig selv og samfundet. Kristendemokratiets tanke om forvaltningsansvaret og solidaritet er rammen for politikken. Den økonomiske velstand i dag bør tilfalde alle og mennesker skal ikke reduceres til midler for andre menneskers velstand.

En god finanspolitik sikrer finansiering af velfærdsstaten gennem skatter og afgifter. KDup mener der bør føres en finanspolitik som holder igen med pengeforbruget i gode tider, mens der i dårlige tider er rum for større offentligt forbrug.

KDup ønsker at bruge skattepolitikken som et virkemiddel for at opnå højere velfærd og ønsker at gøre dette ved at sikre en mere effektiv brug af skattepolitikken og samtidig have et fordelingsperspektiv med udgangspunkt i retfærdighedshensyn. Myndighederne indkræver skat for at financierer offentlig virksomhed, korrigere for markedsudsving og i tillæg omfordele indtægter mellem personer og grupper. KDup ønsker at effektivisere skattesystemet igennem et grønt skatteskifte. Ved at skattepålægge forurenende aktivitet vil man både begrænse og kompensere for omkostningerne samfundet og miljøet påføres. Når dette skattegrundlag er udtømt, bør man beskatte de varer og tjenester hvor skat har lille effekt på efterspørgslen. Det er også en fordel med et bedre skattegrundlag med tilhørende lave skattesatser

KDup ønsker sig et enkelt og mere transparent skattesystem hvor politikerne tager færre beslutninger på vegne af det enkelte menneske, men lader dem tage beslutninger på egen hånd

KDup ønsker øget åbenhed i international handel. KDup vil reducere skattelyenes rolle på finansmarkederne ved at Danmark skal skubbe på for mere gennemsigtighed. Danmark må være en aktiv part for at flere lande og sektorer skal inkluderes i land til land rapportering. Det vil give øget åbenhed og dermed gøre det lettere at udøve demokratisk kontrol over økonomien

I tillæg mener KDup at det bør være ulovligt for statsejede bedrifter (bedrifter hvor staten sidder som ejer) at udføre skattetilpasning for at slippe for at betale skat i Danmark. KDup mener at Danmark må være en fortaler for at reducere aggressiv skattetilpasning ved at skatten betales i landene hvor virksomheden hovedsageligt opererer

KDup vil:

 • Sætte behandlingstiden på Etisk Råds anbefalinger til maks. 6 måneder
 • At Danmark skal være fortaler for øget åbenhed på finansmarkederne og reducere skattetilpasning.
 • Forbyde statslige bedrifter og organisationer at udføre skattetilpasning.
 • Arbejde internationalt og i Danmark for at flere lande og sektorer skal land til land rapportere.
 • Arbejde for at multinationale selskaber ikke skal kunne lave skattetilpasning for at undgå at betale skat på indtægter i Danmark.
 • Have et skattesystem med mindst mulig skatteforvridning,
 • Have et bedre skattegrundlag med mange lave skatter.
 • Nå fordelingspolitiske mål ved at reducere økonomisk ulighed blandt befolkningen.
 • Indføre skattefradrag på 8 000 kr. pr barn.

Erhvervsliv

Et velfungerende erhvervsliv danner grundlaget for velfærdsudviklingen i Danmark. Infrastruktur uddannelse og en stærk satsning på forskning er afgørelse for at sikre en levedygtigt erhvervsliv for fremtiden. Samfundet har et ansvar for at tilrettelægge muligheden for nyskabelse gennem at stille opstartskapital og viden til rådighed for dem som ønsker at starte nye virksomheder. KDup ønsker forenklinger som gør det lettere for virksomheder at vokse. Mange offentlige love, skemaer og påbud fører til unødig rapporteringskrav og kompliceret lovværk som hæmmer virksomhederne i vækstfasen. Det er vigtigt at rammevilkår laves om for at flere danske virksomheder har mulighed for at vokse sig store og konkurrere internationalt

Globaliseringen betyder at ere og ere arbejdspladser ytter bl.a. produktionen ud af Danmark og til lande med en lavere løn. Dét hverken kan eller skal vi forhindre. I stedet skal vi deltage i den globale konkurrence om arbejde på lige vilkår med andre lande og konkurrere på det, vi er bedst til: innovation, iværksætteri, viden, analytisk sans og evnen til at tænke frem og arbejde sammen. Gennem teknologi og nytænkning skal vi trække arbejdspladser til Danmark og sikre en stabil økonomi også fremover

Landbrug er en vigtig del af det danske samfund og forvaltning af naturressourcer. Det opretholder spredt bosætning og forvalter kulturlandskabet. Klimaforandringer, internationale konflikter og miljøhensyn tilsiger at brede og stabile forsyningsmuligheder vil blive vigtige i de kommende år. Dansk klima gør at vi ikke kan konkurrere med resten af Europa på produktionsvolumen, og derfor er der brug for skat og kvoter for at sikre at der i fremtiden også vil være dansk madproduktion. Det er i dag ikke muligt på grund af EU-lovgivning, og Danmark må derfor arbejde for mere ekspansive madproduktionspolitikker gennem lempelse af EU-reglerne

KDup vil:

 • Arbejde for afskaffelse af landbrugsstøtten.
 • At indkomstforskellen mellem bønder og andre arbejdstagere skal mindskes som et vigtigt virkemiddel for at øge madproduktionen og øge rekrutteringen til faget.
 • Have en varieret brugsstruktur som vil sikre madproduktion, et levende kulturlandskab og besætning over hele landet.
 • At beskyttelse af jorden praktiseres strengt.
 • Indføre en ordning med gebyr når landbrugsjord omdisputeres og at denne gebyrordning bruges til gendyrkelse af areal som tilsvarende det omdisputerede, samt at bygherre pålægges at betale flytning af landbrugsjorden til områder hvor den kan gøre nytte.
 • Arbejde for at øge mindstekravene for dyrevelfærd for alle husdyrhold, gennem strengere regler og arbejde for at fødevarer tydeligt mærkes med produktionsmetode, så at forbrugere kan få mulighed for at vælge ud fra dyrevelfærd.
 • Stimulere til udvikling af videnskabelige alternativer til dyreforsøg gennem øremærkede forskningsmidler.
 • Have en stærk satsning på forebyggende tiltag mod rovdyrsskader for at reducere tab af dyr på grund af bid. Samtidig skal der sikres erstatningsordninger.
 • Stimulere til opdræt af fisk.